Årsstämma 2024

                          Aktieägarna i
           Carthago Fragrance AB  559169-8245
              Kallas härmed till Årsstämma

 

Tid:                Måndag den 17 juni 2024, klockan 15.00.
Plats:              Dala Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

 • Vara införd i aktieboken senast måndag den 10 juni 2024 och
 • Anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndag den 10 juni 2024

Anmälan om deltagande i stämman ska göras till bolaget per e-post info@carthagofragrance.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Aktieägare som har förvaltareregistrerade aktier skall hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före den 10 juni 2024.

 Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen
 7. Beslut om följande:
  - Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 9. Val av styrelsen
 10. Övriga ärenden.

Punkt 9        Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsens föreslås återväljas:
Idris Harki
Aida Gaied
Magnus Dandanell
Samira Bouabana
Magnus Dandanell föreslås återväljas som styrelsens ordförande.

________________________________________________________________

Borlänge 2024-06-03
Carthago Fragrance AB
Styrelsen

 

Kontaktformuläret nedan är kopplat till info@carthagofragrance.com

Vi vill gärna höra från dig! Skriv dina kontaktuppgifter nedan.